Projektismertető

GINOP-2.3.4-15-2016-00003 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ

Konzorciumvezető: Széchenyi István Egyetem

 

Konzorciumi partnerek: UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövid összefoglaló:

A projekt kiemelkedő, több szakterület szereplőinek együttműködésében létrejövő, K+F+I eredmények gazdasági hasznosítását tűzte ki célul. Megvalósításának bázisát az egyetem szellemi erőforrásai és laboratóriumi infrastruktúrája adja, amelyet tudatos fejlesztésekkel alkalmassá kell tenni, hogy oktatási és kutatási alapfeladatain túlmenően megfeleljen a regionális gazdaság által támasztott igényeknek és hatékony tudás- és technológiatranszfert valósítson meg. A FIEK kétirányú technológiai transzfert valósít meg: fejlesztési ötletek az iparból, kívülről származnak, az ipari kihívásokra ad választ kutatási tevékenységével, illetve az egyetemen létrejövő eredményeket közvetíti a vállalkozások felé. A K+F tevékenység nem

korlátozódhat az ipar által operatívan felvetett, konkrét gyártási folyamatokhoz kapcsolódó területekre. A társadalom, a gazdaság stratégiai, nem a mindennapi feladatokhoz kapcsolódó kérdéseit az Egyetemnek fel kell vetnie, és meg kell kísérelnie az ipari szereplőkkel együtt megválaszolni.


A projekt részterületei:

1. Az automatizált járműrendszerek alkalmazásának jogi kérdései

2. Elektromobilitás kutatócsoport létrehozása

3. Infokommunikációs technológiák – IKT kutatócsoport létrehozása

4. Logisztika, csomagolástechnika

5. KKV-k nemzetközi versenyképességét támogató szolgáltatások fejlesztése

6. Hallgatói innováció – öntevékeny hallgatói közösségek (SZEnergy, SZEngine, ill. ezek mintájára további csapatok) fejlesztési tevékenységének támogatása

 

A projekt főbb kutatási fókuszpontjai egy irányba mutatnak, egy termelési lánc mentén elhelyezhető részfolyamatokhoz kapcsolódnak: tervezés (elektromobilitás); gyártás (infokommunikációs technológia) és szállítás (csomagolástechnika, logisztika). A horizontális fókuszpont az Egyetem szolgáltatói profilját, a hallgatói innovációs tevékenységet, és a KKV-k nemzetközi versenyképességét erősíti, miközben a 3 kutatási fókusz eredményességét támogatja.

 

A projekt részletes bemutatása:

A felsőoktatás és az ipar közös sikerét, hatékonyságát nagyban befolyásolja a köztük lévő kapcsolat minősége és volumene. A Nyugat-dunántúli régióban jelentős ipari, gazdasági és szellemi kapacitás halmozódott fel, ösztönzőleg hat a helyi felsőoktatás fejlesztésére, koncentrációjára. A társadalom, a gazdaság és a felsőoktatás közötti kapcsolat erőssége és minősége a térség további fejlődésének alapja.

Az 2016-2020-ra jellemző egyetemi stratégiai jelentőségű tényezők:

 • Tudatos stratégiai tervezés, amely integrálja a korábbi terveket, a vertikális kari/intézeti elképzeléseket, az egyetemvezetői szándékokat, és a társadalmi-gazdasági környezet, valamint az ágazat elvárásait; továbbá támogatja a felkészülést a rendszer szintű változásokra, a proaktív szerepvállalásra.
 • Stratégiai program kialakítása, amely program végrehajtásával megvalósíthatóvá válik a győri régió technikai-technológiai színvonalának, innovációs kultúrájának fenntartható fejlesztése – elsősorban a kis- és középvállalatok számára nyújtott szakmai támogatások, szolgáltatások révén.
 • Integráció, amelynek keretében a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, illetve a győri Apáczai Csere János Kar 2016. január 1-gyel csatlakozott a SZE-hez. A működés racionalizálása, a folyamatok összehangolása, a szinergiák megtalálása és kiaknázása az intézmény egyik legfontosabb feladata a következő időszakban, amelynek kapcsán a tervezés megkezdődött, a fenntartóval folyamatosan egyeztetve a tervezett lépéseket.
 • Tervezett források: A stratégiai programot alkotó projektek tervezése, majd sikeres pályázati szakasz után megvalósítása, a 2014-2020-as pályázati források tudatos, a stratégiai célokhoz illeszkedő és az egyetemi küldetés megvalósulását szolgáló felhasználása. Az Egyetem távlati programot tervez, nem ad hoc-jellegű projekteket generál az éppen elérhető források függvényében. Tehát nem a pályázati lehetőségek határozzák meg a projekteket, hanem a projektek alkotják a küldetés elérésére kijelölt programot.

 

A projektekhez az Egyetem folyamatosan keresi a megvalósítás forrásait. Az intézmény stratégiai credo-ja: az Egyetem és partnerei konszenzusán alapuló program határozza meg a fejlesztési irányokat, nem az aktuálisan elérhető források. jövőképe: az Egyetem küldetése a felsőoktatási volumenének oly mértékű növelése, hogy szakmai és tudományos jelentőségénél és méreténél, valamint a régió gazdasági környezetében betöltött kiemelkedő szerepénél fogva meghatározóvá váljon a magyar, sőt az közép-európai felsőoktatási térben. Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged mellett Győr legyen az ország ötödik felsőoktatási pólusa. Az intézmény célja megfelelve a hazai felsőoktatásban kialakult szerepének, hogy a következő 4 évben erős tudományos hátterű, jelentős ipari kapcsolatokkal rendelkező, nemzetközileg versenyképes kutatási tevékenységet végző központtá váljon. A SZE 2020-ig olyan fejlesztési programot tervezett, amely - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával és az Audi-val egyetértésben készült, folyamatosan egyeztetve a partner vállalkozásokkal; - az elmúlt évtizedekben kialakított valós ipari kapcsolataira épít; - fenntartható módon fejleszti a nyugat-dunántúli járműipar, különösen a KKV-k technikai-technológiai színvonalának, innovációs kultúráját; - képessé teszi az ipar számára hozzáadott értéket képviselő, a K+F+I aktivitáshoz hozzájáruló szellemi támogatások és szolgáltatások nyújtására. A program gerince a tervezett FIEK projekt.

 

A SZE előnyei és lehetőségei a FIEK pályázati felhívásban rögzített céljuk megvalósítása során:

 • Fiatal intézmény – rugalmas, lendületes
 • Tanuló szervezet - alkalmazkodó
 • Centralizált – hatékony döntéshozás és végrehajtás
 • Valós ipari kapcsolatok – erős alap
 • Audi-együttműködés intézményesülése – jó gyakorlat
 • Specializáció lehetősége – kitörési pontok
 • Városi kohézió – együttműködés, lobbierő