Alprojektek bemutatása

1. Az automatizált járműrendszerek alkalmazásának jogi kérdései

Az elmúlt években jelentős előrelépések történtek a technikai fejlesztés területén, azonban a további fejlesztés csak a nemzetközi jogszabályi háttér megváltozását követően tervezhető. A változás kizárólag az emberi tényezőt, a felelősségi és műszaki kérdéseket egyaránt összegző kutatási eredmények alapján képzelhető el. Az autonóm járműirányítási rendszerek gyakorlati alkalmazásának egyik legfőbb korlátozást az ENSZ 1968-as Bécsi Közúti Közlekedési Egyezménye jelenti, amely szerint a vezetőnek mindvégig meg kell őriznie a jármű feletti ellenőrzést. A magas fokon automatizált járművezetés további K+F irányát tehát döntően meghatározza a nemzetközi egyezmény várható tartalomváltozása. Kutatási témák: - az emberi tényező vizsgálata a közlekedésben (jogi és biológiai szempontból) - a járművezető „komfort érzete”; - a jármű belső és külső jelzéseinek észlelése.

 

2. Elektromobilitás kutatócsoport létrehozása

Elektromobilitás témában a konzorciumi partnerrel együttműködve kerül felállításra egy elektromobilitás kutatócsoport. Az Universitas-Győr Nonprofit Kft-ben ellenőrzési jogkörrel bír az Audi Hungaria Motor Kft. A villamos gépek számítógéppel történő vizsgálatának eszköze a végeselem-módszerrel történő szimuláció. Az Egyetemen a végeselem-módszerrel történő villamos tervezés több mint 10 éves múltra tekint vissza. Ennek eredményeképp egy olyan numerikus algoritmusokat magába foglaló eszköztár jött létre, amely a legkülönfélébb elektromágneses terek számítását igénylő problémák megoldására is alkalmas. Jelen projektben a villamos gépek analízisében használható örvényáramú témakör kerül fejlesztésre oly módon, hogy az előálló modell a gépet tartalmazó hajtáslánc tervezésekor egyedi módon a végeselem-módszeren alapuló modellt használja fel, miáltal az eddigi módszereknél sokkal pontosabb tervező eljárás nyerhető. Kutatási témák: - a különféle villamos gépek pontos, végeselem-módszeren alapuló modelljeinek kidolgozása; - a villamos gépek CAD-alapú modellezésének és optimalizálásának gyorsítási kérdései; - a villamos gépek pontosabb modellezését megcélzó mérési elrendezések összeállítása; - különleges villamos gépek mérése; - különleges villamos gépek számítógéppel történő modellezése.

 

3. Infokommunikációs technológiák - IKT kutatócsoport létrehozása

A jövő informatikájának hangsúlyos részei lesznek az IoT, a wearable technology, a smart home, a smart city, valamint az autonóm rendszerek. Az informatika ezen új területei átrendezik az üzleti, közösségi, valamint a kereskedelmi szolgáltatások piacát. Az integrált, multi- és interdiszciplináris kutatási eredményeken nyugvó ipari szimuláció, optimalizáció és Big Data módszerek már a jelen ipari fejlesztési és gyártási folyamatainak meghatározó részei; a projektben kifejlesztendő, cloud alapú szolgáltatások a jelen state-of-the-art szintjét a világ vezető, open source szoftver termékein alapulnak. Létrejön egy a 4 (mobil, data, IoT, VR) részterületből álló, de egységes labor, amely az Industry 4.0 igényeit jól lefedi. A laborokban iparból behozott, tapasztalt fejlesztők dolgoznak, főállásban a FIEK szervezetben. A laborokban létrejönne egy beltéri/kültéri szenzorhálózat (köztük mobil) integrálására alkalmas rendszer, amelyhez csatlakozik egy VR kezelői és monitoring felület, ami mobilról is elérhető (ez a rendszer adatok megosztására és kollaborációjára alkalmas, generikus megoldásokat kínálva). Három fő feladat köré összpontosul a laboregyüttes: 1) Kriminalisztikai helyszínelő és adatgyűjtő/megosztó VR, ami a helyszínen mobilról, laptopról is elérhető, szenzorokkal integrálható. Olyan kollaborációs szoba jön létre, ami végigkíséri az egész bűnügyet és 3D szemléltetéssel is rendelkezik. 2) Industry 4.1 alapcsomag, amely keretében külső és belső szenzorhálózat illesztésével létrejön egy gyári gépsort és ügyviteli rendszert integráló virtuális tér, ahova a big data ügykezelés integrálható. Ez tipikusan olyan ipari eseteket szolgálna ki, ahol a gyár teljes vertikuma részt vesz a folyamatban (gépsori munkástól, gyárvezetőig). Gyártási logisztikai problémák kezelése is megoldható ebben a rendszerben. 3) A fenti két téma felkészítése képzésekre, ipari berendezések oktatására, de akár helyszínelés oktatására alkalmas VR szobák létrehozásával. Valódi eszközöket magába foglaló rendszerek oktatására alkalmas kollaborációs szobák létrehozása a cél. Kutatási témák: - a jármű - közlekedés (forgalom) – áruszállítás (logisztika) területek IoT-lehetőségei; - a legnépszerűbb mobil platformok integrált használatában rejlő új és innovatív felhasználási módok; - egymással kommunikáló közlekedési résztvevők közlekedésének ésszerű összehangolására alkalmas IKT-megoldás - szenzorika; - beltéri navigáció; - biológiai jelfeldolgozás ún. telemedicina IoT kiterjesztése; - mobil biztonság; - mobile mesterséges intelligencia; - forenzikus kognitív infokommunikáció; - ICT alapú orvosi döntéssegítő rendszer kiépítése a PAMOK közreműködésével; - szimulációs, optimalizációs és Big Data módszertan fejlesztése; - IoT megoldások.

 

4. Logisztika, csomagolástechnika

A pályázat keretében 3 gép, berendezés kerül beszerzésre. A vizsgálóberendezések Közép-Európa egyetlen akkreditált csomagolásvizsgáló laboratóriumában kerülnek elhelyezésre. 1. Halmazolás-vizsgáló berendezés hajlékony falú veszélyes áru csomagolások vizsgálatához Kutatási témák: - hajlékony falú csomagolási rendszerek és anyagok statikus és dinamikus halmazolási és teherbírási karakterisztikájának megállapítása az élettartam függvényében; - szimulációs modell kidolgozása ömleszthető anyagok csomagolásához a minimálisan szükséges felhasználandó csomagolóanyag tekintetében, a minimális környezetterhelés érdekében; - “preshipment” vizsgálati protokollok kidolgozása a szállítás és felhasználás során előforduló árusérülések és környezeti károk minimalizálására. 2. Lejtőpályás ütköztető berendezés Kutatási témák: - rakodás- és rögzítéstechnikai szimulációs modellek kidolgozása, illetve a mozgásállapot hirtelen megváltozásával járó rakománystabilitási tényezők meghatározása járműipari rakományok esetén a különböző termékérzékenységek függvényében; - “preshipment” protokollok kidolgozása a termék-csomagolási rendszer érzékenységének és stabilitási paramétereinek függvényében 3. Klímakamra (walk-in chamber) Kutatási témák: - vizsgálati protokollok kidolgozása autóipari tengerentúli szállítási csomagolások környezetállósági vizsgálataihoz; - új, kombinált és higroszkopikus csomagolóanyagok fejlesztése során a várható klímakörülményekre való reakciók elemzése.

 

5. KKV-k nemzetközi versenyképességét támogató szolgáltatások fejlesztése

A SZE több kutatást végzett már a magyar KKV-k fejlődése, fejlesztési lehetőségei kapcsán. Egyik legfőbb ilyen, a folyamatban lévő „a régió KKV-éinek nemzetközi munkamegosztásba való becsatlakozását szolgáló programelemek” kutatás. Ennek eredményeire, részeredményeire is építve tartja az Egyetem szükségesnek, hogy az eddig feltárt hiányosságokra egy társadalomtudományi kutatási projekt keretében próbáljon meg megoldásokat találni, a pilot projekt keretében tesztelve azokat. Cél a meglévő együttműködésekre, adottságokra, hazai és nemzetközi tapasztalatokra építve olyan új, a szakirodalomban és a gyakorlatban még nem létező eljárások fejlesztése, amelyek lehetővé teszik, hogy egy egyetem a KKV-szektor számára olyan szolgáltatások nyújtására váljon képessé, amely a vállalkozásokat a fejlődésben támogatja. Olyan – még nem létező - adaptációs modell kidolgozására kerül sor, amely tudásmegosztás révén könnyen alkalmazható más felsőoktatási intézményekben. Részletesen: feltöltött SzTNH-s minősítési anyagban 6. Hallgatói innováció – öntevékeny hallgatói közösségek (SZEnerergy, SZEngine, ill. ezek mintájára további csapatok) fejlesztési tevékenységének támogatása, az üzleti hasznosíthatóság lehetőségével (eszközbeszerzés, szakértők bevonásának lehetősége);

 

6. Hallgatói innováció – öntevékeny hallgatói közösségek

SZEnerergy, SZEngine, ill. ezek mintájára további csapatok fejlesztési tevékenységének támogatása, az üzleti hasznosíthatóság lehetőségével (eszközbeszerzés, szakértők bevonásának lehetősége).